Základní informace

Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené nadálku v e‑shopu www.magnetfishing.cz mezi prodávajícím a nakupujícím podle zákona č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele, při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené nadálku.

Prodávajícím je: Orodian s. r. o., M. R. Štefánika 1068/6, 972 51 Handlová, SR, IČO 51281112, DIČ SK2120655977, tel.: +421 46 2020 707, e‑mail: obchod@magnetfishing.cz, zapsaný v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddělení s. r. o., příloha č. 35800/R.

Kupujícím je spotřebitel, tj. fyzická osoba, která při uzavírání Spotřebitelské smlouvy tak nečiní v rámci předmětu své podnikatelské činnosti zaměstnání nebo povolání, přičemž nákup uskutečněný podnikatelským subjektem se řídí Obchodním zákonem č. 513/1991 Sb. Dozorujícím orgánem pro ochranu spotřebitele je Inspektorát SOI pro Trenčínský kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, SR.

Objednávka a uzavření smlouvy

Odeslání vyplněné objednávky kupujícím je považováno za návrh na uzavření smlouvy podle Občanského zákoníku na základě nabídky prodávajícího v e‑shopu. K uzavření této smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

Ceny zboží

Veškeré ceny produktů v e‑shopu jsou konečné, včetně všech daní. Prodávající je plátcem DPH. Do ceny produktu se nezapočítávají náklady na doručení. Tyto jsou uvedeny na stránce https://magnetfishing.cz/zpusoby-doruceni/ a v nákupním košíku ještě před dokončením objednávky, kde kupující vidí i celkovou cenu objednávky včetně nákladů na doručení zboží.

Platba za zboží

Prodávající akceptuje všechny druhy platby za objednané zboží, které jsou uvedeny na stránce https://magnetfishing.cz/zpusoby-doruceni/.

Součástí objednávky v e‑shopu je povinnost kupujícího zaplatit konkrétní cenu za objednané zboží.

Doručení zboží

Není‑li dodací lhůta uvedena u konkrétního zboží, prodávající se zavazuje doručit kupujícímu zboží nejpozději do 30 dnů. Obvyklá doba u produktů na skladě je 1–4 pracovní dny, přičemž u platby předem bankovním převodem se doba pro doručení počítá ode dne připsání úhrady na účet prodávajícího.

Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím pověřená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme veškeré části objednaného zboží, nebo

a) v okamžiku převzetí naposledy dodané položky kupujícím, jsou‑li různé položky zboží objednaného v jedné objednávce dodávány odděleně;

b) v okamžiku převzetí posledního kusu kupujícím, sestává‑li zboží z více dílů nebo kusů;

c) v okamžiku převzetí prvně dodaného zboží kupujícím, je‑li zboží dodáváno opakovaně v době určeného období.

Reklamační řád

Prodávající zodpovídá za případné vady, které zboží vykazuje při převzetí kupujícím. V případě použitého zboží prodávající nezodpovídá za vady vzniklé používáním nebo opotřebením. V případě prodeje zboží za sníženou cenu prodávající nezodpovídá za vady, pro které byla cena snížena.

Nejde‑li o zboží rychle se kazící nebo o použité zboží, zodpovídá prodávající za vady, které se objeví po převzetí zboží v záruční lhůtě (záruka).

Záruční doba na nové zboží je 24 měsíců, která plyne od chvíle převzetí zboží kupujícím. Záruční doba na použité zboží je zkrácena na 12 měsíců. Záruční doba na zboží zhotovené na zakázku je 24 měsíců. Je‑li na obalu nebo v návodu přibaleném u zboží vyznačena doba použitelnosti, záruční doba nekončí před uplynutím této doby.

Záruční doba pro kupujícího, který není zároveň spotřebitelem, je 24 měsíců.

Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. K uplatnění reklamace postačí doklad o koupi.

Má‑li zboží odstranitelnou vadu, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Kupující by neměl dále používat zboží, u kterého zjistil vadu. Jde‑li o vady, které se vyskytly po uzavření koupě, je potřeba reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do doby uplynutí záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zaniká.

Opotřebení typické pro daný materiál nebo použití se za vadu nepovažuje. O vadu nejde ani v případě, kdy z povahy věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba, nebo dojde‑li k opotřebení obvyklým užíváním takové věci ještě před ukončením záruční lhůty.

Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci nebo části, jíž se vada týká, nevzniknou‑li prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může kupujícímu vyměnit vadné zboží za bezvadné, nezpůsobí‑li to kupujícímu závažné těžkosti. Jde‑li o neodstranitelnou vadu, která brání řádnému užívání věci jako bezvadné, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Stejná práva přísluší kupujícímu v případě, jde‑li o odstranitelnou vadu, která se však vyskytuje opakovaně, nebo má‑li věc více vad bránících řádnému užívání.

Právo k odpovědnosti za vady se uplatňuje u prodávajícího na adrese sídla. Je‑li však v Záručním listě uveden záruční servis, jehož sídlo je bližší než adresa sídla prodávajícího, uplatní kupující právo na nápravu v daném záručním servisu. Záruční servis je povinen provést nápravu nejpozději do 30 dnů.

Dojde‑li k výměně zboží, nová záruční doba začíná plynout převzetím nového zboží. Totéž platí i v případě výměny součástky, na kterou byla uplatněna záruka.

Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního procesu odevzdáním opraveného výrobku, výměna výrobku, vrácení částky kupní ceny výrobku, vyplacení přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo jeho odůvodněné zamítnutí.

Při uplatnění reklamace určí prodávající způsob vyřízení reklamace ihned, u složitějších případů nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, nebo v odůvodněných případech, vyžadujících složité technické posouzení stavu výrobku či služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se tato vyřídí ihned, v odůvodněných případech je možno reklamaci vyřídit i s odkladem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu výrobku za výrobek nový.

Uplatní‑li kupující reklamaci v době prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci jen na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení, ani úhradu jiných nákladů spojených s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii protokolu o odborném posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace, a to nejpozději do 14 dnů od data vyřízení reklamace. Uplatní‑li kupující reklamaci po uplynutí prvních 12 měsíců od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v protokolu o vyřízení reklamace uvede, kam může kupující výrobek zaslat k odbornému posouzení. Je‑li výrobek zaslán k odbornému posouzení určené osobě, veškeré náklady na odborný posudek, jakož i všechny další náklady s tím související a účelně vynaložené nese bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže‑li kupující na základě odborného posouzení zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znova. Prodávající je do 14 dnů ode dne uplatnění povinen kupujícímu znovu uhradit všechny náklady, vynaložené na odborné posouzení, jako i všechny náklady s tím související a účelně vynaložené. Znovu uplatněnou reklamaci není možné zamítnout.

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Je‑li reklamace uplatněná prostřednictvím e‑mailu, je prodávající povinen potvrzení doručit ihned. Není‑li možné toto potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí vydávat, má‑li kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od data převzetí zboží. Tohoto práva může využít jen spotřebitel. Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím pověřená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme veškeré části objednaného zboží, nebo

a) v okamžiku převzetí naposledy dodané položky kupujícím, jsou‑li různé položky zboží objednaného v jedné objednávce dodávány odděleně;

b) v okamžiku převzetí posledního kusu kupujícím, sestává‑li zboží z více dílů nebo kusů;

c) v okamžiku převzetí prvně dodaného zboží kupujícím, je‑li zboží dodáváno opakovaně v době určeného období.

Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je doručení zboží, i před začátkem plynutí lhůty k odstoupení od smlouvy.

Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

– prodej zboží zhotoveného podle konkrétních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru, či zboží určeného výslovně pro jediného spotřebitele;

– prodej zboží, zaměnitelného pro svoji povahu s jiným zbožím.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v písemné formě nebo jinou trvalou cestou, např. e‑mailem nebo na trvalém digitálním nosiči, případně odesláním vyplněného formuláře, dostupného za tímto účelem na https://magnetfishing.cz/odstoupeni-od-smlouvy.docx.

Právo na odstoupení od smlouvy je možno uplatnit odesláním Oznámení o odstoupení od smlouvy i poslední den 14denní lhůty.

Po doručení Oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něho přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání, poštovné a jiných souvisejících nákladů a poplatků. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jaký kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.

Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pakliže kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, nabízený prodávajícím.

Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení, nabízený prodávajícím.

Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby dříve, než je mu inkriminované zboží doručeno, nebo dokud kupující prodávajícímu neprokáže odeslání zboží, s výjimkou případu, kdy prodávající nabídne kupujícímu, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen nejpozději do 14 dnů zboží zaslat prodávajícímu, nebo jej předat osobě k tomu určené prodávajícím. Tato lhůta se považuje za dodrženou, bylo‑li zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den této lhůty.

Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě jím pověřené a náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující zodpovídá za snížení hodnoty zboží, k němuž došlo v důsledku zacházení se zbožím, jež je nad rámec zacházení potřebné k zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Kupující má po doručení zboží vyzkoušet jeho funkčnost, nemůže však dále zboží používat, odstupuje‑li od smlouvy. K účelům zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat jen takovým způsobem, jakým by toto bylo umožněno v kamenném obchodě. Od kupujícího se požaduje, aby po dobu lhůty k odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval ho s náležitou péčí.

Alternativní řešení sporů

Kupující/spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (např. e‑mailem), není‑li spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo domnívá‑li se, že prodávající porušil jeho spotřebitelská práva. Odpoví‑li prodávající na jeho žádost zamítavě, nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na alternativní řešení sporu (dále jen AŘS) podle zákona č. 391/2015 Sb. AŘS subjekty jsou jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona č. 391/2015 Sb. Seznam subjektů AŘS je možno najít na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk.

Návrh může spotřebitel podat způsobem, vymezeným v §12 zákona č. 391/2015 Sb. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná on‑line na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

Alternativního řešení sporů může využít jen spotřebitel, tj. fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká jen sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo se spotřebitelskou smlouvou souvisejícím. AŘS se týká jen smluv uzavřených nadálku. AŘS se netýká sporů, ve kterých hodnota sporu nepřevyšuje sumu 20,– €.

Subjekt AŘS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za začátek AŘS, a to maximálně do výše 5,–  € včetně DPH.

Ochrana osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití k plnění spotřebitelské smlouvy, kterou uzavírá prodávající s kupujícím vytvořením objednávky v tomto internetovém obchodě. Tato spotřebitelská smlouva je zároveň právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je smluvním požadavkem potřebným k uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou k nákupu v e‑shopu prodávajícího. Odmítnutí kupujícího poskytnout prodávajícímu všechny požadované osobní údaje může mít za následek neuzavření kupní smlouvy. Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu zákona č. 8/2018 Sb., o ochraně osobních údajů, a zpracovává pouze osobní údaje nevyhnutelně potřebné k uzavření spotřebitelské smlouvy. Prodávající zpracovává běžné osobní údaje kupujícího.

Osobní údaje kupujícího jsou v informačním systému prodávajícího uchovávány po dobu 10 let.

Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v on-line režimu na webu internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení, příp. jinou formou (e-mailem, písemně).

Osobní údaje můžou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám – doručovacím společnostem (kurýrům) a společnosti, která poskytuje fakturační systém.

Osobní údaje kupujícího se nezveřejňují. Prodávající může zpracovávat osobní údaje kupujícího pro marketingové účely (např. pro odesílání newsletteru nebo mailů o novinkách, slevách, akcích apod.), a to i bez předchozího souhlasu kupujícího. K tomuto účelu se zpracovávají pouze nevyhnutelné osobní údaje kupujícího, jako je jméno, příjmení a e‑mailová adresa. Nesouhlasí‑li kupující s poskytnutím osobních údajů k marketingovým účelům, má možnost tento nesouhlas vyjádřit kdykoli např. odesláním zprávy na e‑mailovou adresu prodávajícího se žádostí o odhlášení zasílání newsletteru nebo kliknutím na k tomu určený odkaz v již obdrženém newsletteru. Osobní údaje využívané k marketingovým účelům nebudou poskytovány třetím stranám a nebudou zveřejněny.

Kupující má právo na potvrzení o tom, jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v e‑shopu prodávajícího. Kupující má právo na přístup k těmto informacím, stejně jako na informaci, jaké kategorie údajů jsou zpracovávány, komu jsou poskytovány, jak dlouho jsou uchovávány, a to včetně profilování (existuje‑li automatizované zpracovávání).

První poskytnutí výše uvedených osobních údajů je bezplatné. Opakované poskytnutí osobních údajů, o které kupující požádá, bude zpoplatněno administrativním poplatkem ve výši 5,– €.

Kupující může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se kupujícího týkají. Kupující může požádat o výmaz nebo omezení zpracování těchto údajů. Kupující může mít námitky ke zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů kupujícího je nevyhnutelné též pro splnění povinnosti prodávajícího na základě právních předpisů SR, např. povinnosti archivace účetních dokladů po dobu 10 let. Bude‑li kupující žádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s kupní smlouvou, může být jeho žádost ze zákonných důvodů zamítnuta.

Kupující má právo žádat, aby prodávající omezil zpracovávání osobních údajů, a to po dobu umožňující prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů.

Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Je‑li to technicky možné, kupující má právo převést tyto údaje k jinému provozovateli.

Kupující má právo vznášet námitky, pakliže se jeho osobní údaje zpracovávají k účelům přímého marketingu. Rovněž může vznášet námitky, zpracovávají‑li se jeho osobní údaje k účelům oprávněného zájmu prodávajícího.

Má‑li kupující podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, může podat návrh na začátek konání o ochraně osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Výše uvedené informace o ochraně osobních dat se týkají i předsmluvních vztahů, jako je registrace v e‑shopu za účelem budoucího nákupu nebo například vyžádání poptávky, cenové nabídky či informací o nabízeném zboží a službách prodávajícího.

Prodávající může zřizovat malé datové soubory (cookies) a do nich ukládat informace za účelem řádného fungování internetového obchodu. Díky tomuto zřízení si může internetový obchod po určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastavení, jako je přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod. Internetový obchod prodávajícího používá soubory cookies k zapamatování uživatelských nastavení kupujícího a pro nutnou a nevyhnutelnou funkčnost internetového obchodu, případně k marketingovým účelům. Kupující může veškeré soubory cookies uložené v jeho zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude ovšem muset kupující při opětovné návštěvě internetového obchodu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby či funkce nemusejí být funkční.