Magnet fishing v České republice: Je to legální, ovšem je třeba dodržovat několik pravidel

magnet fishing v Česku

magnet fishing v Česku

Magnet fishing je zábava a dobrodružství, musíte ale myslet na:

  • oznamovací povinnost
  • nedovolené ozbrojování a manipulaci s nebezpečnými předměty
  • zákaz hledání na archeologických nalezištích
  • místní vyhlášky a omezení

Čtěte dál a dovíte se víc.

V ČR ani na Slovensku neexistuje zákon, který by zakazoval používání magnetu. Na Slovensku je zakázáno volně používat detekční zařízení (jako např. detektor kovů), k těm ale magnet nepatří. Je ovšem potřeba brát zřetel na skutečnost, co najdete a jak s nálezem naložíte. Může totiž jít o „zatajení věci“ nebo dokonce o „nedovolené ozbrojování“.

Podívejme se tedy na české zákony, týkající se magnet fishingu.

Český model: volné hledání, mimo archeologická naleziště

Víme, jak je to s legálností magnet fishingu na Slovensku: používání detekčních zařízení je zakázáno; seznam míst, kde byste neměli hledat, neexistuje. Nález musíte nahlásit do 24 hodin.

Český model je jiný. Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, hovoří o činnosti vyhledávání archeologických nálezů, nikoli o způsobu hledání (tzn. způsob upraven není). Je dovoleno hledat kdekoli s výjimkou archeologických nalezišť.

Proto je povoleno i používání detektorů kovu – zákon se k nim nevyjadřuje a co není zakázáno, je povoleno.

Bez obav můžete hledat na veřejně přístupných místech: v řekách, potocích, studnách, jezerech.

Seznam archeologických nalezišť je k dispozici na české Wikipedii.

Před výběrem lokality se ujistěte, neplatí‑li v nich specifická omezení. V případě soukromého pozemku potřebujete povolení ke vstupu od vlastníka pozemku. Zvláštní pozornost věnujte lomům, národním parkům, chráněným krajinným oblastem (CHKO), ochranným pásmům vodních zdrojů a podobně. Obecně je řeč o „chráněných územích“. Nejste‑li si jisti, zda ve vybrané lokalitě neplatí jiná omezení, kontaktujte příslušný obecní/okresní/krajský úřad.

Objevili jste archeologický nález? Zatajení nálezu je trestné!

Objevíte‑li v ČR archeologický nález, podle §23 památkového zákona jste povinni jej ohlásit a odevzdat nejpozději do 24 hodin. Nenahlášením se vystavujete trestu odnětí svobody až na 5 let.

Nešťastným příkladem zatajení nálezu věci je případ amatérského hledače pokladů, který nalezl džbán plný stříbrných mincí. Nález nenahlásil, část stříbrných mincí prodal a část si ponechal. Nyní mu hrozí až 5 let odnětí svobody, neboť se jedná o škodu velkého rozsahu, tedy trestný čin.

Proto pozor! Oznamovací povinnost je vážná věc a není radno ji zanedbat či obejít.

Kde hlásit archeologický nález?

Můžete kontaktovat přímo Archeologický ústav AV ČR (tel. +420 257 014 300), nejbližší muzeum, památkový úřad, případně příslušný obecní úřad v místě, kde k nálezu došlo. Policii volat nemusíte.

Číslo na ArÚ AV ČR doporučujeme uložit do mobilu už teď.

Nález je nutno ponechat na místě beze změn, až do ohledání Archeologickým ústavem nebo muzeem.

Objevíte‑li archeologický nález o víkendu nebo mimo pracovní dobu příslušných úřadů, na místě jej neponechávejte. Ihned po vytažení z vody pořiďte několik fotografií nálezu, pro lepší identifikaci místa nálezu i s okolím. Máte‑li k dispozici GPS, označte bod nálezu, případně zapište souřadnice. Nález pečlivě uložte a oznamte jej v nejbližším možném termínu.

Právo na nálezné a jeho výše

V České republice je právo na běžné nálezné 10 % z hodnoty nálezu. Jinak je tomu ovšem u nálezů archeologických. Je‑li archeologický nález zhotoven z drahého kovu nebo z jiného cenného materiálu, vzniká právo na nálezné až do výše ceny materiálu.

V ostatních případech má nálezce právo na zmíněných 10 % z nikoli tržní, nýbrž historické hodnoty nálezu, určené na základě odborného posudku. Historická hodnota je ovšem často vyšší. Klíčovým faktorem je lokalita a kontext nálezu.

Příkladem je nález z r. 2010. Hledač nalezl 7,2 kg historických mincí, přičemž nález nenahlásil. Část prodal na černém trhu za 850 000,– Kč. Historička Dagmar Grossmanová tuto událost okomentovala tak, že v případě nahlášení by nálezce díky historické hodnotě nálezu obdržel částku pravděpodobně o mnoho vyšší, než jakou získal prodejem.

O náhradě rozhoduje a vyplácí ji příslušný krajský úřad. Právo na nálezné všeobecně upravuje zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Pro archeologické nálezy potom památkový zákon – §23 odst. 4.

Našli jste zbraň nebo granát? Volejte policii!

Jak se zachovat, naleznete‑li zbraň, munici nebo granát? O stanovisko k této problematice jsme požádali Policejní prezidium České republiky:

V případě, že z vody vytáhnete zbraň, granát nebo munici, je vždy nutné, volat policii. Do příchodu policie, nesmíte s předmětem nijak manipulovat. Je potřeba se vzdálit do bezpečné vzdálenosti a okolí zajistit proti vstupu nepovolaných osob. Jedná se o nebezpečný předmět, který policie odborně zajistí. U zbraní též prověří, zda zbraní nebyl spáchán trestný čin.

Vrchní komisař kpt. Mgr. Iveta Skupien, oddělení tisku a prevence.

Bez povolení nelze zbraň držet, a to bez ohledu na skutečnost, zda je či není funkční.

Kdo nález zbraně, munice nebo zakázaného doplňku nenahlásí policii, podle §279 trestního zákoníku páchá trestný čin nedovoleného ozbrojování a vystavuje se tak trestu odnětí svobody až na dva roky.

§ 279 (1): Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Nález jednoho náboje tedy nahlásit netřeba. Jaký počet nábojů se považuje za “větší množství” v zákoně není blíže definováno.

Vylovíte‑li v českých vodách zbraň, munici, granát nebo jiný nebezpečný předmět, volejte neprodleně PČR na čísle 158. Památkáře v tomto případě volat nemusíte.

Peněženka, mobil…

Policii je nutno nahlásit i nález jakéhokoli ztraceného majetku nezanedbatelné hodnoty. V případě nesplnění oznamovací povinnosti se nálezce dopouští trestného činu zatajení věci, které je podle § 219 trestního zákoníku možno trestat odnětím svobody až na jeden rok.

Legislativa v kostce

Shrnutí české legislativy je tedy následovné:

  1. Je možno volně hledat všude, kromě archeologických nalezišť a chráněných území.
  2. Použití detekčních zařízení – detektorů kovu – není zakázáno.
  3. Najdete‑li archeologický nález, jste povinni nahlásit jej nejpozději následující den.
  4. Nálezné v případě nálezu z drahých kovů odpovídá hodnotě materiálu. V ostatních případech činí nálezné 10 % historické hodnoty, která může být podstatně vyšší, než hodnota tržní.
  5. Při nálezu zbraně, nábojnice nebo granátu okamžitě volejte policii, jinak se stáváte pachatelem trestného činu nedovoleného ozbrojování.

Autor článku: Michal Compel
(překlad Luboš Š. Klejna MCA)