Magnet fishing v České republice: Je to legální, ovšem je třeba dodržovat několik pravidel

magnet fishing v Česku
Magnet fishing je zábava a dobrodružství, musíte ale myslet na:

  • oznamovací povinnost
  • nedovolené ozbrojování a manipulaci s nebezpečnými předměty
  • zákaz hledání na archeologických nalezištích
  • místní vyhlášky a omezení

Čtěte dál a dozvíte se víc.

V ČR ani na Slovensku neexistuje zákon, který by zakazoval používání magnetu. Je ovšem potřeba brát zřetel na skutečnost, co najdete a jak s nálezem naložíte. Může totiž jít o „zatajení věci“ nebo třeba o „nedovolené ozbrojování“.

Podívejme se tedy na české zákony, týkající se magnet fishingu.

Český model: volné hledání, mimo archeologická naleziště

Víme, jak je to s legálností magnet fishingu na Slovensku: používání detekčních zařízení je zakázáno, seznam míst, kde byste neměli hledat, neexistuje. Nález musíte nahlásit do 24 hodin.

Český model je jiný. Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči hovoří o činnosti vyhledávání archeologických nálezů, ne o způsobu hledání. Ten upravený není. Je dovoleno hledat kdekoli, s výjimkou archeologických nalezišť.

Proto je povoleno i používání detektorů kovu – zákon se k nim nevyjadřuje a co není zakázáno, je povoleno.

Bez obav můžete hledat na veřejně přístupných místech: v řekách, potocích, studnách, jezerech.

Seznam archeologických nalezišť je k dispozici na české Wikipedii.

Před výběrem lokality se ujistěte, neplatí-li v nich specifická omezení. V případě soukromého pozemku potřebujete povolení ke vstupu od vlastníka pozemku. Zvláštní pozornost věnujte lomům, národním parkům, chráněným krajinným oblastem (CHKO), ochranným pásmům vodních zdrojů a podobně. Obecně je řeč o „chráněných územích“. Nejste-li si jisti, zda ve vybrané lokalitě neplatí jiná omezení, kontaktujte příslušný obecní/okresní/krajský úřad.

Objevili jste archeologický nález? Zatajení nálezu je trestné!

Objevíte-li v ČR archeologický nález, podle §23 památkového zákona, jste povinni jej ohlásit a odevzdat nejpozději do 24 hodin. Nenahlášením se vystavujete trestu odnětí svobody až na 5 let.

Nešťastný příklad zatajení nálezu věci, je případ amatérského hledače pokladů, který nalezl džbán plný stříbrných mincí. Nález nenahlásil, část mincí prodal, část si ponechal. Nyní mu hrozí až pět let odnětí svobody, jelikož se jedná o škodu velkého rozsahu, tedy trestný čin.

Kde hlásit archeologický nález?

Můžete kontaktovat přímo Archeologický ústav AV ČR (tel. +420 257 014 300), nejbližší muzeum, památkový úřad, případně příslušný obecní úřad v místě, kde k nálezu došlo. Policii volat nemusíte.

Nález je nutno ponechat na místě beze změn, až do ohledání Archeologickým ústavem nebo muzeem.

Objevíte-li archeologický nález o víkendu nebo mimo pracovní dobu příslušných úřadů, na místě jej neponechávejte. Ihned po vytažení z vody pořiďte několik fotografií nálezu, pro lepší identifikaci místa nálezu, i s okolím. Máte-li k dispozici GPS, označte bod nálezu, případně zapište souřadnice. Nález pečlivě uložte a oznamte jej v nejbližším možném termínu.

Právo na nálezné a jeho výše

V České republice je právo na běžné nálezné 10% z hodnoty nálezu. Jinak je tomu ovšem u nálezů archeologických. Je-li archeologický nález zhotoven z drahého kovu nebo z jiného cenného materiálu, vzniká právo na nálezné až do výše ceny materiálu.

V ostatních případech má nálezce právo na zmíněných 10% z historické hodnoty nálezu, určené na základě odborného posudku. Ne tedy z hodnoty tržní, ale z hodnoty historické. Ta je často vyšší. Klíčovým faktorem je lokalita a kontext nálezu.

Příkladem je výše zmíněný nález z r. 2010. Hledač nalezl 7,2kg historických mincí, přičemž nález nenahlásil. Část prodal na černém trhu za 850.000,- Kč. Historička Dagmar Grossmanová tuto událost okomentovala tak, že nálezce by díky historické hodnotě, v případě nahlášení pravděpodobně obdržel částku o mnoho vyšší, než jakou získal prodejem.

O náhradě rozhoduje a vyplácí ji příslušný krajský úřad. Právo na nálezné upravuje zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Pro archeologické nálezy potom památkový zákon – §23 odst. 4.

Našli jste zbraň nebo granát? Volejte policii!

Jak se zachovat, naleznete-li zbraň, munici nebo granát? O stanovisko jsme požádali Policejní prezidium ČR:

V případě, že z vody vytáhnete zbraň, granát nebo munici, je vždy nutné, volat policii. Do příchodu policie, nesmíte s předmětem nijak manipulovat. Je potřeba se vzdálit do bezpečné vzdálenosti a okolí zajistit proti vstupu nepovolaných osob. Jedná se o nebezpečný předmět, který policie odborně zajistí. U zbraní též prověří, zda zbraní nebyl spáchán trestný čin.

Vrchní komisař kpt. Mgr. Iveta Skupien, oddělení tisku a prevence.

Bez povolení nelze zbraň držet, bez ohledu na skutečnost, zda je či není funkční.

Kdo nález zbraně, většího množství munice nebo zakázaného doplňku nenahlásí policii, podle § 279 trestního zákoníku páchá trestný čin nedovoleného ozbrojování:

§ 279 (1): Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Nález jednoho náboje tedy nahlásit netřeba. Jaký počet nábojů se považuje za „větší množství“ v zákoně není blíže definováno

Peněženka, mobil…

Policii je nutno nahlásit i nález jakéhokoli ztraceného majetku nezanedbatelné hodnoty. V případě nesplnění oznamovací povinnosti, se nálezce dopouští trestného činu zatajení věci, které je podle § 219 trestního zákoníku možno trestat až odnětím svobody na jeden rok.

Legislativa v kostce

Shrnutí české legislativy je tedy následovné:

  1. Je možno hledat všude kromě archeologických nalezišť a chráněných území.
  2. Použití detekčních zařízení – detektorů kovu – není zakázáno.
  3. Najdete-li archeologický nález, jste povinni nahlásit jej nejpozději následující den.
  4. Nálezné v případě nálezu z drahých kovů je hodnota materiálu. V ostatních případech tvoří nálezné 10% historické hodnoty, která může být podstatně vyšší než hodnota tržní.
  5. Při nálezu zbraně, nábojnice nebo granátu okamžitě volejte policii, jinak se stáváte pachatelem trestného činu nedovoleného ozbrojování.

Autor článku: Michal Compel
(překlad Luboš Š. Klejna MCA)

2 komentáře

Přidejte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *